صنایع دفاع

 

صنایع دفاع

مسکن مهر هسا – 4500 تن – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تماس